ကော်ပိုရိတ်မူဝါဒများ

ကုမ္ပဏီအကြောင်း
ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲမှု -> ကော်ပိုရိတ်မူဝါဒများ

ကော်ပိုရိတ်မူဝါဒများ

ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့(BOD) သည် IME Group မှချမှတ်ထားသော မူဝါဒများအား လျော်ညီမှုရှိခြင်း ကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်နှင့် လက်ခံကျင့်သုံးရန် တာဝန်ရှိသည်။

လက်ရှိတွင် IME Group သည် အောက်ပါမူဝါဒများကို ချမှတ်ထားသည်။

  • IME International အတွက် Code of Conduct ကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး လက်ခံကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်သည်။ ယခုအခါ IME Group အနေဖြင့် Code of Conduct အား စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် ချမှတ်ထားသောစည်းမျဥ်းနှင့်အညီ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး IME Groupအား ၎င်းနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ ယုံကြည်မှုနှင့် လေးစားခံရမှုတို့ကို ထိပါးစေနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်။
  • သံသယရှိသော အဖြစ်အပျက်များကို တာဝန်သိစိတ်ရှိစွာဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများကို ကာကွယ်ရန် Whistleblowing Policy (ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုမူဝါဒ) ကို ချမှတ်ထားသည်။ နာမည်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော တိုင်ကြားစာများကိုလည်း ကုမ္ပဏီမှ ထည့်သွင်းစဥ်းစားပေးသည်။ တိုင်ကြားစာများကို ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြု၍ARCD ၏ အကြီးအကဲထံသို့ ‌မေး(လ်)မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
  • ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းနှင့် မျှတစွာရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်၊ အကျိုးအမြတ်များ နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း အစရှိသည့် အကြောင်းအရာများစွာ ပါဝင်သည့် HR ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော HR မူဝါဒ(HR Policies) များစွာရှိသည်။ ဝန်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ်(Employee Handbook) ကိုလည်း ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီအား ပေးထားသည်။ ထိုစာအုပ်ထဲတွင် IME Group မှချမှတ်ထားသော မကျေနပ်ချက် များကို တိုင်ကြားနိုင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ‌ဖော်ပြထားသည်။

အချို့သော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သင့်လျော်မည့် မူဝါဒအချို့ကို ချမှတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် IME Construction တွင် ISO မှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန် အရေးပါသည့် လုံခြုံရေးမူဝါဒ (Safety Policy) ကို ချမှတ်ထားသည်။