ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစုစု

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု

IME Group သည် အလားအလာကောင်းသော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပါသည်။ သို့သော် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော လုပ်ငန်းများ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ကျွန်တော်တို့သည် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါ။ လက်ရှိအချိန်တွင် IME Group သည် ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီများတွင် အစုရှယ်ရာအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရှိပါသည်။

Aquamarine Ecotourism Development