ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများ

ကုမ္ပဏီအကြောင်း
ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲမှု -> ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများ

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများ

ဘုတ်အဖွဲ့၏ တာဝန်များ

ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်များ၏ ထိရောက်မှုကို သေချာစေရန် ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှု စနစ်မှာ ရိုးရှင်း၍ ဥပဒေသ ၃ခု အပေါ်တွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသည်။

 1. ၁။ ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာသည် Group အဆင့်ရှိ ၎င်း၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရပြီး ၎င်း၏ အာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အောက်ပါ ဘုတ်အဖွဲ့ကော်မတီနှစ်ခုအတွက် ခွဲဝေထားသည်။
  • စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖြစ်သော အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ (Executive Management Board-EMB) သည် အောက်ပါတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်။
   • Group၏ မဟာဗျူဟာနှင့် ၎င်း၏ အရင်းအမြစ်များနေရာချထားမှုကို အတည်ပြုခြင်း၊
   • Group အတွင်းရှိကုမ္ပဏီများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်ခြင်း၊
   • စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အရေးပါသူတို့အတွက် အနာဂတ်ရာထူးဆက်ခံသူများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း၊
   • လုပ်အားခမူဝါဒ(Remuneration Policy)၏ ခိုင်မာမှုနှင့် သင့်လျော်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • Audit, Risk and Compliance Committee (ARCC)သည် အောက်ဖော်ပြပါတို့ကို လုပ်ဆောင်လျှက် ဘုတ်အဖွဲ့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
   • ဘဏ္ဍာရေးနှင့်သက်ဆိုင်‌သောလုပ်ဆောင်မှုများ၊ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း (Risk Management)၊ လုပ်ငန်းတွင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် (Internal Control) စသည်တို့ကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် Risk Management ကို တိုင်းတာသောစံစနစ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊
   • IME Group အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊စည်းမျဥ်းများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်ကိုင်နေမှုကို သေချာစေခြင်း၊
 1. ၂။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီတွင် ဘုတ်အဖွဲ့ထားရှိပြီး ၎င်းဘတ်အဖွဲ့ကို အမှုဆောင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌနှင့် Group အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူမှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်သည်။ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် မိသားစုဝင်များ၏ ကိုယ်စား လိုအပ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် များကို လျှင်မြန်စွာချမှတ်နိုင်ပါသည်။
 1. ၃။ ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
  • မိသားစု၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီနှင့်အကျိုးသက်ဆိုင်သူတို့အတွက်လည်း တန်ဖိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ရန်၊
  •  ဘုတ်အဖွဲ့ကို ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအတိုင်း ပြုမူ‌ဆောင်ရွက်စေရန်၊
  • ဒါရိုက်တာများ၏ လုပ်အားခသည် Group၏ အကျိုးစီးပွားအပေါ် နှင့် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ထင်ဟပ်ပြသစေသည့် မျှတသော လုပ်အားခဖြစ်စေရန်၊
  • ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များတွင် မှန်ကန်သော စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များရရှိစေရန်၊
  • ဘုတ်အဖွဲ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပုံမှန် အကဲဖြတ်ရန်၊

ဥက္ကဋ္ဌသည် လိုအပ်လာပါက ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

IME Group ၏ အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် EMB Committee ဖြစ်ပြီး ကျား၊မတန်းတူရှိသည့် အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ယောက်ပါဝင်သည်။ ယခုအခါ အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (EMB Committee) မှကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်နေသော နည်းဗျူဟာကျသည့်နည်းစနစ်ကို အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို အောက်ပါ ရုပ်ပြပုံတွင် အကျဥ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

Shareholders / Family Members

Board of Directors*

Board Committees

Executive Management Board

Audit, Risk & Compliance Committee

Executive Vice Chairman

IME Property

IME Construction

IME International

Lifestyle

Southern World Mining

Portfolio Investment

BOD*

Management

BOD*

Management

BOD*

Management

IME Food

BOD*

Management

Rene Matthias

BOD*

Management

BOD*

Management

LOLA

GGI

Yangon D2D

Aquamarine

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုနှုန်း

၂၀၁၈ တွင် ကုမ္ပဏီ၏ Executive Management Board (EMB) သည် ၆ ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး IME Group ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ IME Group ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်၊ နည်းဗျူဟာ နှင့် Risk Management တို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စသည့်အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

EMB အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုနှုန်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုနှုန်းမှာ ၉၂% ဖြစ်သည်။

အမည် ရာထူး ရှယ်ယာဝင်သူဖြစ်/မဖြစ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု ရာခိုင်နှုန်း
ဦးဇော်မြင့်ထူး အမှုဆောင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ် ၁၀၀%
ဦးစွမ်းထက်အောင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၁၀၀%
ဦးဟုန်ချင်ပန်း အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၁၀၀%
ဦးညီညီလတ် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၈၃%
Mrs Bernadette Ortiz အဖွဲ့ဝင် (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လကုန်အထိသာ) ၈၃%
ဒေါ်နှင်းနှင်းဦး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၁၀၀%
ဒေါ်ကျော့ကျော့မူ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၆၇%
ဒေါ်အေးမြမွန် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၈၃%
ဒေါ်ဇင်မာလွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၁၀၀%
ဦးအောင်အောင်လှိုင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၁၀၀%
ဒေါ်ရီဝေလှိုင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ် ၁၀၀%
ဦးသက်နိုင်ဦး အဖွဲ့ဝင် (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစ၍)

Audit, Risk & Compliance Committee(ARCC) ကို မကြာသေးမီက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း (RISK MANAGEMENT)  

ARCC ကော်မတီသည် Group တစ်ခုလုံးတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော risk management မူဘောင်၏ အရည်အသွေးနှင့် ခိုင်မာမှုအား အကဲဖြတ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ရုံးတွင်းစာရင်းနှင့် လုပ်ငန်းစစ်အစီအစဥ် (Internal Audit Plan) ကို ပေါ်ပေါက်လာစေရန်နှင့် Group အတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ အား နေ့စဥ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ဌာနအသစ်တစ်ခု ဖြစ်သော Audit, Risk, Compliance Department (ARCD) ကိုမကြာခင်က စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ARCD ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

 • Group အနေဖြင့်လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဥ်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်း၊
 • IME Group ၏ risk management စနစ်အား ISO 31000 နှင့် COSO ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီနေစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊

IME Group သည် အောက်ဖော်ပြပါအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျှက်ရှိသည်။

ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိသည့်အန္တရာယ်များ

 • ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အသုံးပြုခွင့်။  Group အနေဖြင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်တိုးချဲ့နိုင်စေရန် မတည်ငွေကို လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်ရှိ ဘဏ်လုပ်ငန်းသည် မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းများအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးဆဲအခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။ နိုင်ငံခြားမှ အရင်းအနှီးများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် Group အနေဖြင့် ၎င်း၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကို ဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
 • ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ၏ မသေချာမှု။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေခိုင်မာသက်ရောက်မှုမှာ စနစ်ကျခြင်းမရှိသေးပေ။ ထိုသို့သော စနစ်မကျခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လည်ပတ်ရန်နှင့် တိုးတက်စေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ထိခိုက်စေသည်။ ARCD နှင့် corporate legal department ကို ဖွဲ့စည်းမှုသည် ထိုကဲ့သို့သောဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို လျော့ပါးစေရန်ဖြစ်သည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သတင်း။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်များသည် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍကဲ့သို့သော စီးပွားရေးကဏ္ဍများကို တိုက်ရိုက် ဦးတည်ထိခိုက်စေသည်။ IME Group ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ဖြန့်ကျက်ထားခြင်းဖြင့် ၄င်း၏ထိခိုက်မှုနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။
 • မြန်မာငွေကျပ်၏တန်ဖိုးလျော့ကျမှု။ ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးဌာနအနေဖြင့် အဆိုပါငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် နှင့် လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုလျှက် ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။

ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိသည့်အန္တရာယ်များ

 • ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ။ IME Group အနေဖြင့် IFRS, DOAs နှင့် Financial Manuals များကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ARCD အနေဖြင့်လည်း လိမ်လည်မှုနှင့် အခြားသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား လျော့ချနိုင်ရန် လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
 • လုပ်ငန်းစဉ် ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် စနစ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး  ARCD နှင့် အခြားလုပ်ငန်း အဖွဲ့များသည် ကုန်ကျမှုများအား လျော့ချနိုင်ရန်၊ အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည် အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း ၊‌ေကာ်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ ကုမ္ပဏီတွင်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ်မျာအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသည်။
 • လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ။ IME Group အနေဖြင့် ရာထူးတစ်ခုချင်းစီအတွက် မသင့်လျော်သော ဝန်ထမ်းများအား ခန့်အပ်ခြင်းမရှိစေရန် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် dept (HR department) မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂ ကြိမ် ပြန်လည် စီစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် HR Department အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအတွက် သင်တန်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများအား တစ်ဦးတည်းပုံသေမလုပ်စေဘဲ အလှည့်ကျ တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းတွင်လေ့လာသင်ယူခွင့်ရရှိပြီး ်၄င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်း တိုးတက်လာစေရန်စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။IME Group အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်အကိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အနာ၈တ်ရာထူးဆက်ခံသူများကို လျာထားချက်အစီအစဉ်များအား လက်ရှိတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအပေါတွင်ကျေနပ်အားရမှု စစ်တမ်းကိုနှစ်စဉ်ကောက်ခံ လျှက်ရှိပြီး ပိုမိုတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများအား သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းကောင်းများအား အားတက်စေရန်နှင့် ကုမ္ပဏီတွင် ရည်ရှည်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။