လုပ်ငန်းတန်ဖိုး ကွင်းဆက်များ

ကုမ္ပဏီအကြောင်း
လုပ်ဆောင်ချက်များ-> လုပ်ငန်းတန်ဖိုး ကွင်းဆက်များ

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး ကွင်းဆက်များ

IME Group သည် မတူကွဲပြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကို အတူတကွပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တန်ဖိုးများကို ဖန်တီးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မတူညီကွဲပြားသော လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဖြစ်သည့်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက် ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ value chain သည် မြန်မာပြည်အတွင်း အဆင့်အတန်းပြည့်မီသော အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြို့ပြများတည်ဆောက်ရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာ့လူနေမှုဘဝများ ပိုမိုကောင်းမွန် လာစေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူညီ ထောက်ပံ့လျှက်ရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အားလုံးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်တစ်ခုအားတည်ဆောက်ရန်အတွက် မည်သို့အထောက်အကူပြုလျှက်ရှိသည်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

To make a better

future for all